ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016:

dle Článku 13, odst. 1:
a) totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:
Správcem osobních údajů spotřebitelské soutěže s názvem „Red Bull Cliff Diving" (dále jen Soutěž) je REPLY-TO s.r.o., IČO 27620034, Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika (dále jen Správce).
Kontakt na Správce je: coopsoutez@reply-to.eu, tel.: +420 775 040 155.

b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů:
Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro otázky týkající se ochrany osobních údajů se obracejte na coopsoutez@reply-to.eu, případně na tel.: +420 775 040 155.

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:
Správce provádí zpracování osobních údajů pouze za následujícími účely:

1) uzavření a plnění smluv, resp. za účelem poskytnutí služeb
2) organizace spotřebitelských soutěží, jejich vyhodnocení a doručení výher jednotlivým výhercům spotřebitelské soutěže
3) zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je přímý marketing,
4) zasílání obchodních sdělení a za účely marketingovými a reklamními, pokud mu pro tyto účely udělil Soutěžící svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

a právní základ pro zpracování osobních údajů:
1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů podle čl. 6 odst. 1 písm. a)
2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b)
3) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f);

d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f):
1) zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je přímý marketing,
2) organizace spotřebitelských soutěží, jejich vyhodnocení a doručení výher jednotlivým Výhercům Soutěže
3) zasílání obchodních sdělení a za účely marketingovými a reklamními

e) případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Osobní údaje, které získal Správce od Soutěžícího v souvislosti s účastí v Soutěži sdílí se společnostmi spolupracujícími v rámci této Soutěže, přičemž každá z těchto společností vystupuje v roli samostatného správce.

Seznam příjemců (samostatných správců) osobních údajů v rámci této Soutěže je uveden níže:

REPLY-TO s.r.o., IČO 27620034, Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika
RED BULL Česká republika, s.r.o., IČO 25793829, Nad Paťankou 1980/10, Praha 6 – Dejvice
členové skupiny COOP Centrum - seznam všech těchto členů /samostatných správců/ je k dispozici zde

f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: 
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

dle Článku 13, odst. 2:

a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby:
1) pro účel uzavření a plnění smlouvy zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytnou pro uzavření a plnění smlouvy, především pak po dobu poskytnutí služby včetně běhu záruční lhůty a následné archivace na základě zákonné povinnosti.
2) pro účel organizace Soutěže, jejího vyhodnocení a doručení Výher jednotlivým Výhercům Soutěže zpracovává Správce osobní údaje po dobu přiměřenou tomuto účelu, nejdéle však po dobu 3 let.
3) pro účel zasílání obchodních sdělení a pro účely marketingové a reklamní zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou těmto účelům, nejdéle však po dobu 5 let.

b) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů:
Soutěžící má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Soutěžící má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných subjektů údajů. Za opakované časté požadavky subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek ve výši ospravedlnitelných administrativních nákladů na jejich pořízení. Jestliže Soutěžící podává žádost v elektronické formě, budou mu informace poskytnuty také v elektronické formě ve strojově čitelném formátu, pokud Soutěžící nepožádá o jiný způsob doručení.

c) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas:
Pro účely dostatečné identifikace v případě odvolání souhlasu je nezbytné uvést v rámci tohoto odvolání e-mailovou adresu, telefonní číslo použité při udělení souhlasu v registračním formuláři a název konkrétní Soutěže. V případě odvolání souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, především za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

d) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu:
Soutěžící má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je pro Českou republiku

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem:
Soutěžící poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně, odděleně pro každý uvedený účel zpracování. 

Neposkytnutí osobních údajů uvedené pro níže uvedené účely ovšem může ovlivnit způsobilost Správce poskytnout subjektu údajů služby, které jsou založeny na nezbytné znalosti požadovaných informací o Soutěžícím:

1) uzavření a plnění smluv, resp. za účelem poskytnutí služeb
2) organizace spotřebitelských Soutěží, jejich vyhodnocení a doručení Výher jednotlivým Výhercům spotřebitelské Soutěže

Neposkytnutí osobních údajů uvedené pro níže uvedené účely neovlivní poskytnutí služby či účast Soutěžícího v Soutěži:
1) zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je přímý marketing,
2) zasílání obchodních sdělení a za účely marketingovými a reklamními, pokud mu pro tyto účely udělil Soutěžící svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.


f) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4:
V rámci zpracování pro výše uvedené účely neprovádí Správce žádné automatizované rozhodování ani profilování ve smyslu Nařízení 2016/679

 

Pro více podrobností o Soutěži a ochraně Vašich osobních údajů klikněte na PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE