Pravidla spotřebitelské soutěže
„Red Bull Cliff Diving“

I.      ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem spotřebitelské soutěže s názvem „Red Bull Cliff Diving“ (dále jen Soutěž) je REPLY-TO s.r.o., IČO 27620034, Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika (dále jen Organizátor nebo Správce).

Kontakt na Organizátora je: coopsoutez@reply-to.eu , tel.: +420 775 040 155.

II.      MECHANIKA A VYHODNOCENÍ SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

 1. Kup minimálně dva energetické nápoje Red Bull v obchodní síti COOP.
 2. Uschovej si účtenku pro kontrolu v případě výhry. Bez účtenky není možné výhru získat.
 3. Zaregistruj se do Soutěže vyplněním soutěžního formuláře na stránkách Soutěže coopsoutez.hrajme.eu
 4. Odpověz správně na soutěžní otázky.
 5. Výherci budou vylosováni ze Soutěžících, kteří správně odpověděli na všechny tři otázky.
 6. V každém kole Soutěže je možné účastnit se víckrát, pokaždé s novou účtenkou.

 III.      TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 22. května do 16. července 2019 na území České Republiky a je rozdělena na 3 na sobě nezávislá kola.

1. kolo proběhne od 22. května 00:00 do 11. června 23:59
2. kolo proběhne od 12. června 00:00 do 28. června 23:59
3. kolo proběhne od 29. června 00:00 do 16. července 23:59

IV.      ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato Soutěž je určena všem fyzickým osobám starším osmnácti let s místem trvalého bydliště na území České republiky, kteří se v době konání Soutěže zaregistrují na stránkách Soutěže a budou postupovat v souladu s těmito pravidly (dále jen Pravidla Soutěže), (dále jen Soutěžící).

Do Soutěže budou zařazeni ti Soutěžící, kteří úplně splní podmínky stanovené v Pravidlech Soutěže. Organizátor Soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými Soutěžícími.

Soutěžící nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že tento Soutěžící se i přes uvedené stal Výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na výhru a bude vylosován nový Výherce.

V.      SOUTĚŽNÍ CENY

V každém kole bude uděleno 32 cen:

1. místo            Zájezd pro dvě osoby na Red Bull Cliff Diving v Bilbao 13. – 15. září 2019, který zahrnuje:

 • Vstup do VIP lounge pro dvě osoby
 • Dopravu (Praha – Bilbao a zpět) pro dvě osoby
 • Ubytování a kapesné pro dvě osoby.

2. místo           Roční zásoba Red Bull

 • 15 kartonů různých příchutí energetických nápojů a nápojů Red Bull (360 plechovek)

3.-32. místo    Alpha Tauri Kšiltovka

 •  Alpha Tauri je nová superprémiová značka od společnosti Red Bull. Cílem Alpha Tauri je přinést energii do každodenního života. Neotřelé linie a inovativní technologie mění způsob jakým se oblečení běžně nosí a přinášejí více radosti z pohybu.

 VI.       VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Výherci budou oznámeni do 5 pracovních dnů od ukončení každého kola Soutěže na stránkách Soutěže. Každý Výherce Soutěže bude do 5 pracovních dnů od ukončení každého kola Soutěže vyrozuměn písemně na email, který uvedl v přihlašovacím formuláři na stránkách Soutěže.

Společně s informací o výhře v Soutěži bude email obsahovat i informace týkající se distribuce Výher.

Pokud uvede Výherce neplatný email nebo nebude na Oznámení o výhře reagovat do 5 pracovních dnů, ztrácí právo na Výhru. Výhru získá další Soutěžící v pořadí podle Pravidel soutěže.

Na výhru v Soutěži nemá Soutěžící právní nárok.

Případnou srážkovou daň z výher uhradí Organizátor nad rámec Výhry.

 VII.      PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla Soutěže včetně doby její platnosti či Soutěž ukončit, nebo bez náhrady zrušit.

Organizátor neodpovídá za nedoručení Oznámení o Výhře v případě změny e-mailového účtu, který byl uveden v registraci nebo v případě, že email o Výhře nemohl být doručen na základě skutečností způsobených na straně Výherce nebo třetími stranami.

Soutěžící dává svou účastí v Soutěži souhlas s Pravidly Soutěže stanovené Organizátorem a zavazuje se je plně respektovat a dodržovat. V případě, že Soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si Organizátor právo vyřadit takového Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady.

Do Soutěže nemůžou být zapojeni zaměstnanci Organizátora Soutěže, ani zaměstnanci jakékoli společnosti spolupracující na Soutěži, jakož ani jejich rodinní příslušníci ani osoby příbuzné ve smyslu § 771 a násl. Občanského zákoníku.

VIII.      ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů Organizátorem Soutěže se řídí platným právním řádem České republiky, zejména nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů), zákonem 111/2019 Sb. (Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů) a zákonem č. 480/2004 Sb., (Zákon o některých službách informační společnosti) ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalších dotčených zákonů právního řádu České republiky upravujících ochranu osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost REPLY-TO s.r.o. se sídlem Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, IČO 27620034, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 119400 vedenou u Městského soudu v Praze. (dále jen „Správce“ či „Organizátor“). V rámci své činnosti zpracovává osobní údaje svých klientů, zákazníků a účastníků spotřebitelských soutěží. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále pouze „Zásady“) mají za účel informovat Soutěžící, jakož i jakékoli další subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která v rámci těchto zpracování mají.

    1. 1.       Účely zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů především, nikoli však výhradně, za následujícími účely, nebo oblastmi účelů:

 1. uzavření a plnění smluv, resp. za účelem poskytnutí služeb
 2. organizace spotřebitelských soutěží, jejich vyhodnocení a doručení výher jednotlivým Výhercům spotřebitelské soutěže
 3. zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je přímý marketing,
 4. zasílání obchodních sdělení a za účely marketingovými a reklamními, pokud mu pro tyto účely udělil Soutěžící svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

     1. 2.       Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Rozsah osobních údajů, které Správce zpracovává, se liší s ohledem na účel, za jakým zpracování provádí.

 1. Za účelem uzavření a plnění smlouvy (resp. poskytnutí služeb) zpracovává Správce následující osobní údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení, dodací adresa, telefon, konfekční velikost.
 2. Za účelem organizace Soutěže, jejího vyhodnocení a doručení Výher jednotlivým Výhercům Soutěže zpracovává Správce následující osobní údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení, dodací adresa, telefon, konfekční velikost.
 3. Správce prohlašuje, že během zpracování nejsou činěny žádné úkony související s automatizovaným rozhodováním, jehož obsahem je zásah do práv, či oprávněných zájmů Soutěžících.


      1. 3.        Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Soutěžící poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů ovšem může ovlivnit způsobilost Správce poskytnout subjektu údajů služby, které jsou založeny na nezbytné znalosti požadovaných informací o Soutěžícím, včetně údajů osobních ve smyslu platného právního řádu České republiky.

      1. 4.        Doba zpracování osobních údajů

Pro účel uzavření a plnění smlouvy zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytnou pro uzavření a plnění smlouvy, především pak po dobu poskytnutí služby, včetně běhu záruční lhůty a následné archivace na základě zákonné povinnosti ve smyslu platného právního řádu České republiky.

Pro účely organizace Soutěže, jejího vyhodnocení a doručení Výher jednotlivým Výhercům Soutěže zpracovává Správce osobní údaje po dobu přiměřenou tomuto účelu, nejdéle však po dobu 3 let.

Pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely marketingové a reklamní zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou těmto účelům, nejdéle však po dobu 3 let.     

       1. 5.        Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které získal Správce od Soutěžícího v souvislosti s účastí v Soutěži sdílí Správce se společnostmi, které na realizaci Soutěže spolupracují (dále jen „Společnosti spolupracující“) v rámci této Soutěže, přičemž každá z těchto Společností spolupracujících nadále vystupuje ve vztahu k předaným osobním údajům v roli samostatného správce.      

       1. 6.        Způsob zpracování osobních údajů

Správce, Společnosti spolupracující a případní zpracovatelé Správce osobní údaje zpracovávají manuálně (v tištěné i v elektronické formě) a elektronicky obvyklými automatizovanými prostředky.     

      1. 7.        Práva subjektů údajů na přístup k osobním údajům

Soutěžící má právo na žádost získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, má právo získat přístup k těmto osobním údajům v následujícím rozsahu informace:
(byť o těchto informacích byl již informován Správcem při registraci v Soutěži na stránce „ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ v rámci procesu registrace do Soutěže):

a)     Jaké jsou účely zpracování

b)     Jaké jsou kategorie těchto osobních údajů

c)     Přehled příjemců či kategorií příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, a to zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích

d)     Jaká je plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji to možné určit, kritéria použitá ke stanovení retenční doby

e)     Jaká jsou jeho práva. Především se jedná o právo požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů či omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

f)     právo podat stížnost u dozorového úřadu

g)     Veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od subjektu údajů.

Soutěžící má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných subjektů údajů. Za opakované časté požadavky subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek ve výši ospravedlnitelných administrativních nákladů na jejich pořízení. Jestliže Soutěžící podává žádost v elektronické formě, budou mu informace poskytnuty také v elektronické formě ve strojově čitelném formátu, pokud Soutěžící nepožádá o jiný způsob doručení.

 • Právo na opravu

Soutěžící má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho dotýkají. S přihlédnutím k účelům zpracování a pravidlům SoutěžeSoutěžící také právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 • Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Soutěžící má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal veškeré jeho osobní údaje, které se ho týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

a)     osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány

b)     Soutěžící odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

c)     Soutěžící vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu

d)     osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně

e)     osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právním řádem

f)     osobní údaje byly původně shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

 • Právo na omezení zpracování

Soutěžící má právo, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z následujících případů:

a)     Soutěžící rozporuje přesnost a aktuálnost jeho osobních údajů, a to pouze na dobu nezbytnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit. Soutěžící je povinen za účelem upřesnění údajů v takovém případě poskytnout přiměřenou součinnost.

b)     zpracování je protiprávní a Soutěžící odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití

c)     Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování Správce, ale Soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Soutěžící má právo získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se Soutěžícím a současně se zpracování provádí automatizovanými prostředky, a tyto údaje byly Správci předány/sděleny Soutěžícím.

Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Právo vznést námitku

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má Soutěžící právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, jež se ho týkají, pro tento účel, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu

Pokud Soutěžící vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely nadále Správcem nadále zpracovávány. Soutěžící však bere na vědomí, že ukončení zpracování jeho osobních údajů pro účely marketingu může vést ve výjimečných případech i k ukončení/omezení jeho účasti v Soutěži a tím i omezení jeho možnosti získat Výhru.

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Soutěžící má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tedy jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které může mít pro Soutěžící právní účinky, nebo se ho dotýká obdobně významným způsobem. Toto právo se neaplikuje, jestliže je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem, nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů. V takovém případě má však Soutěžící právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo toto automatizované rozhodnutí napadnout.

 • Uplatnění práva

Soutěžící může kdykoli uplatnit svá práva zasláním elektronické zprávy na adresu coopsoutez@reply-to.eu, prostřednictvím odkazu, který je uveden v každém zaslaném obchodním sdělení v rámci Soutěže, nebo posláním písemného odvolání souhlasu na adresu společnosti REPLY-TO s.r.o. se sídlem Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, přičemž je na Soutěžícím, aby si zvolil pro něj nejpřijatelnější formu odvolání.

Pro účely dostatečné identifikace v případě odvolání souhlasu je nezbytné uvést v rámci tohoto odvolání e-mailovou adresu, telefonní číslo použité při udělení souhlasu v registračním formuláři a název Soutěže.

V případě odvolání souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, především za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání Soutěžícím.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Soutěžící má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je pro Českou republiku

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7     

          1. 8.        Kontaktní údaje Správce

                                        Reply-to s.r.o.

Adresa:                           Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika

Email:                              coopsoutez@reply-to.eu

Telefon:                          +420 775 040 155

 

IX.       PRAVIDLA SOUTĚŽE, ROZHODNÉ PRÁVO

 • Úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu její platnosti uvedena na stránkách Soutěže na adrese coopsoutez.hrajme.eu.
 • Tato Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právním řádem České republiky v jeho platném znění ke dni jejich zveřejnění.
 • Vyplněním registračního formuláře akceptuje každý Soutěžící tato pravidla a další instrukce, které jsou uvedeny v těchto soutěžních dokumentech uvedených na stránkách Soutěže.

 

V Praze dne 4. května 2019

coopsoutez.hrajme.eu